jeden procent podatku OPP


Ordynacja podatkowa i ustawa o kontroli skarbowej w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających u wnioskodawcy w związku z przeprowadzanymi postępowaniami kontrolnymi u kontrahentów firmy

04.12.2008

Interpretacja indywidualna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Firmy przedstawione we wniosku z dnia 09 września 2008r.(data wpływu 12 września 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających u wnioskodawcy w związku z przeprowadzanymi postępowaniami kontrolnymi u kontrahentów firmy - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

Do P..P.. wpływa duża ilość wezwań dotyczących czynności sprawdzających z uwagi na postępowania kontrolne prowadzone u kontrahentów naszego Przedsiębiorstwa. Wezwania te wystosowywane są przez Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej z terenu całej Polski. W pismach tych organy podatkowe i skarbowe:

1 Na podstawie przepisu art. 82 ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe żądają przekazania dokumentacji w formie uwierzytelnionych kserokopii. Z żądaniem takim wiąże się brak sporządzenia i przekazania P..P.. kopii protokołu z dokonanych czynności.

2 Z żądaniem przekazania dokumentacji na podstawie art. 274c ustawy Ordynacja podatkowa lub art. 13b ustawy o kontroli skarbowej występują organy podatkowe lub skarbowe mieszczące się poza W (P P ma siedzibę w W). Organy te twierdzą, że nasze Przedsiębiorstwo nie ma prawa żądać przeprowadzenia czynności sprawdzających przez organ właściwy miejscowo dla P..P.. oraz odmawiają sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności sprawdzających.

3 Organy podatkowe z terenu całej Polski zwracają się z żądaniem przesłania uwierzytelnionych kserokopii dokumentów dotyczących kontrolowanego kontrahenta na podstawie przepisu art. 155 ustawy Ordynacja podatkowa stwierdzając, że przepisy art. 274c Ordynacji podatkowej nie znajdują w tych sytuacjach zastosowania.

4 Organy podatkowe z terenu całej Polski występują o przekazanie dokumentów lub informacji na podstawie przepisu art. 286 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.

5 P..P.. otrzymuje pisma z prośbą o przekazanie dokumentów zgodnie z art. 274c ustawy Ordynacja podatkowa z Urzędów Skarbowych mieszczących się poza W czyli poza miejscem siedziby naszego Przedsiębiorstwa. W takich przypadkach P..P.. występuje do organu żądającego przesłania dokumentacji z prośbą o wystąpienie za pośrednictwem organu właściwego miejscowo dla naszego Przedsiębiorstwa z uwagi na konieczność podpisania protokołu z przeprowadzonych czynności. Pisma otrzymywane z organu właściwego miejscowo który pośredniczy w prowadzeniu czynności sprawdzających zawierają znacznie szerszy zakres żądanych dokumentów, niż pierwotnie otrzymane wezwanie od Naczelnika Urzędu Skarbowego prowadzącego postępowanie podatkowe. Oznacza to, że organ właściwy dla P..P.. występując do naszego Przedsiębiorstwa o przekazanie dokumentów żąda przesłania dokumentów które nie zostały wskazane w piśmie organu prowadzącego kontrolę podatkową u naszego kontrahenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1 Czy na podstawie art. 82 Ordynacja podatkowa organy mają prawo żądać przesłania uwierzytelnionych kserokopii dokumentów dotyczących kontrolowanego podatnika będącego kontrahentem naszego Przedsiębiorstwa...

2 Czy w przypadku czynności sprawdzających prowadzonych wobec kontrahentów P..P.. nasze Przedsiębiorstwo ma prawo żądać wystąpienia o przeprowadzenie tych działań za pośrednictwem właściwego miejscowo dla Przedsiębiorstwa organu i sporządzenia stosownego protokołu zgodnie z przepisem art. 274 c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej...

3 Czy w przypadku wystąpień w ramach prowadzonych czynności sprawdzających na podstawie art. 155 Ordynacji podatkowej organy mają obowiązek stosować postanowienia przepisu art. 274 c z uwagi na uregulowania zawarte w art. 280 Ordynacji podatkowej...

4 Czy organy podatkowe mogą żądać przekazania dokumentów lub informacji dotyczących kontrahentów P..P.. na podstawie przepisu art. 286 Ordynacji podatkowej mając na uwadze, że przepis ten znajdujący się w Dziale VI reguluje zasady prowadzenia kontroli podatkowej nie zaś czynności sprawdzających...

5 Czy organ pośredniczący w prowadzeniu czynności sprawdzających (zgodnie z art. 274c § 2) może rozszerzyć zakres czynności sprawdzających i ma prawo wystąpić do P..P.. o przekazanie dokumentów których przedstawienia nie zażądał urząd prowadzący postępowanie kontrolne u kontrahenta naszego Przedsiębiorstwa...

Ad. 1

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 82 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa osoby prawne, na pisemne żądanie organu podatkowego, są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego, osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę. Zdaniem naszego Przedsiębiorstwa, na podstawie przywołanego przepisu, P..P.. zobowiązana jest do przekazania przedmiotowych informacji a nie kserokopii dokumentów. Przekazanie kserokopii dokumentów uregulowane jest bowiem przepisem art. 274c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 13 b ustawy o kontroli skarbowej i następować powinno zgodnie z zasadami tam określonymi, tzn. przekazanie tej dokumentacji powinno zostać potwierdzone w sporządzonym przez organ protokole z przeprowadzonych czynności. Z pismem o przekazanie takiej dokumentacji powinien ponadto wystąpić urząd właściwy ze względu na adres naszej siedziby. W przypadku więc wystąpień organów na podstawie art. 82 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nasze Przedsiębiorstwo ma obowiązek przekazania informacji wszystkim organom podatkowym i skarbowym z terenu Polski i prawo do odstąpienia od przekazania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów, zdaniem P..P.., mogą być pozyskane przez organy właściwe ze względu na adres siedziby P..P.. i w trybie art. 274c ustawy Ordynacja podatkowa lub art. 13b ustawy o kontroli skarbowej. Przekazanie to powinno być ponadto potwierdzone sporządzonym przez organ protokołem z dokonanych czynności sprawdzających.

Ad. 2

Zdaniem wnioskodawcy wezwania w trybie art. 274c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 13b ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej kierowane są do P..P.. przez Urzędy Skarbowe i Urzędy Kontroli Skarbowej z terenu całej Polski. Mając na uwadze fakt, że z czynności przeprowadzonych na podstawie tych przepisów sporządza się protokół, nasze Przedsiębiorstwo stoi na stanowisku, że powinny być one przeprowadzane za pośrednictwem organów właściwych dla P..P.. ze względu na miejsce jej siedziby. Znaczna część organów występując na podstawie przytoczonych przepisów twierdzi, iż sporządzenie protokołu i podpisanie go przez osobę reprezentującą P..P.. jest zbędne - stanowisko takie naszym zdaniem nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących normach prawnych i jest sprzeczne z wymienionymi wyżej przepisami, których ostatnie zdanie jednoznacznie wskazuje na obowiązek sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności. P..P.. stoi ponadto na stanowisku że w przypadku gdy z żądaniem przekazania dokumentów w trybie art. 274 § 1 c ustawy Ordynacja podatkowa i art. 13 b ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, występuje organ znajdujący się poza terenem Warszawy, nasze Przedsiębiorstwo ma prawo żądać przeprowadzenia czynności sprawdzających przez organ właściwy miejscowo dla P..P... Nasze Przedsiębiorstwo pomimo, iż posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną i ogromną ilość placówek na terenie całej Polski jest jednym podatnikiem mającym siedzibę w Warszawie. W miejscu siedziby znajduje się również jednostka upoważniona wewnętrznymi regulacjami, do korespondencji i kontaktów z organami podatkowymi. Zgodnie więc z postanowieniami art. 274c § 2 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 13b ust 2 ustawy o kontroli skarbowej jeżeli miejsce siedziby kontrahenta kontrolowanego znajduje się poza obszarem działania organu przeprowadzającego kontrolę, czynności sprawdzających może dokonać organ właściwy miejscowo dla kontrahenta na zlecenie organu prowadzącego sprawę. W przypadkach zatem przedmiotowych wezwań czynności sprawdzające powinien przeprowadzić organ właściwy miejscowo dla naszego Przedsiębiorstwa - takie działanie umożliwi P..P.. podpisanie protokołu o którym mowa w art. 274 c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 13b ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej. Nasze stanowisko znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniu Ministra Finansów z dnia 12.07.2005 znak SP1/768/033-235/1584/04/AA.

Ad. 3

Zdaniem wnioskodawcy w przypadkach, w których organy podatkowe wzywają P..P.. do przedstawienia dokumentów dotyczących kontrahenta w trybie art. 155 ustawy Ordynacja podatkowa, naszym zdaniem, zasadnym wydaje się sporządzenie przez organ protokołu z przeprowadzonych czynności. Zgodnie z art. 280 Ordynacji podatkowej w sprawach nieuregulowanych w Dziale V Czynności sprawdzające, stosuje się odpowiednio przepisy art. 155. Biorąc jednak pod uwagę, że konieczność sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności sprawdzających została uregulowana w Dziale V (art. 274c) obowiązek ten istnieje również w odniesieniu do wezwań kierowanych do naszego Przedsiębiorstwa w trybie art. 155 w związku z kontrolą podatkową prowadzoną u naszego kontrahenta. P P stoi więc na stanowisku, że w przypadku wezwań dotyczących przekazania dokumentacji naszych kontrahentów kierowanych do naszego Przedsiębiorstwa w trybie art. 155 Ordynacji podatkowej zasady prowadzenia tych czynności zgodne powinny być z zasadami określonymi w przepisie art. 274c ustawy Ordynacja podatkowa - P..P.. ma prawo żądać wystąpienia o przeprowadzenie czynności sprawdzających za pośrednictwem właściwego organu oraz zachodzi konieczność sporządzenia właściwego protokołu.

Ad 4

Zdaniem wnioskodawcy przepisy Działu VI ustawy Ordynacja podatkowa regulują zasady prowadzenia kontroli podatkowej i określają prawa i obowiązki osób kontrolujących oraz kontrolowanych. Wezwania z prośbą o przekazanie dokumentów lub danych kontrahentów naszego Przedsiębiorstwa, w których organy powołują się na przepis art. 286 Ordynacja podatkowa są naszym zdaniem bezprzedmiotowe. Wobec P..P.. nie jest prowadzona kontrola podatkowa zatem przepisy regulujące zasady jej prowadzenia nie znajdują w przedmiotowej sytuacji zastosowania. W celu pozyskania właściwej dokumentacji organy powinny występować w trybie art. 274 c ustawy Ordynacja podatkowa (odpowiednio art. 13b ustawy o kontroli skarbowej) określającym tryb pozyskiwania dokumentacji od kontrahentów kontrolowanych podmiotów.

Ad 5

Zdaniem wnioskodawcy w przypadku, gdy z prośbą o przesłanie dokumentacji na podstawie art. 274c ustawy Ordynacja podatkowa występuje Urząd Skarbowy znajdujący się na terenie miasta innego niż siedziba P..P.., nasze Przedsiębiorstwo występuje o przeprowadzenie czynności sprawdzających za pośrednictwem organu właściwego miejscowo zgodnie z uregulowaniami art. 274 c § 2 ustawy. Prowadzenie czynności sprawdzających w przedmiotowych przypadkach za pośrednictwem organu właściwego dla P..P.. miejscowo, nie zmienia naszym zdaniem faktu, iż organem prowadzącym postępowanie jest wciąż ten urząd który prowadzi kontrolę podatkową u naszego kontrahenta. Naszym zdaniem więc to ten organ jest odpowiedzialny za wskazanie zakresu żądanych od P..P.. dokumentów. Organ właściwy dla nas miejscowo nie posiada naszym zdaniem uprawnień do rozszerzania zakresu prowadzonych czynności sprawdzających i nie powinien żądać od P..P.. przesłania dokumentacji, której nie żądał organ prowadzący postępowanie kontrolne naszego kontrahenta. W związku powyższym, zdaniem naszego Przedsiębiorstwa, zakres dokumentów żądanych od P..P.. w związku z kontrolą podatkową prowadzoną u naszego kontrahenta powinien być ustalany przez organ prowadzący kontrolę podatkową i nie powinien podlegać modyfikacji przez urząd właściwy dla nas miejscowo, który dokonuje czynności na zlecenie organu przeprowadzającego kontrolę.

Prosimy o potwierdzenie prawidłowości prezentowanego stanowiska. W przypadku uznania go za nieprawidłowe prosimy o wskazanie podstaw prawnych i zasad właściwego ich stosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.