jeden procent podatku OPP


Należy uznać, że w przypadku osiągania przez małżonków przychodów z tytułu najmu, limit 4.000 euro dotyczy łącznie obojga małżonków. Nie ma przy tym znaczenia czy przychody z najmu osiągane przez małżonków są opodatkowane przez każdego z małżonków (po połowie) czy też w całości przez jednego z nich. W przypadku rozliczania przychodów z najmu u każdego z małżonków przychód uzyskany z najmu należy opodatkować po połowie t. j.po 50 %. Przychody te każdy z małżonków wykazuje na oddzielnych drukach PIT-28 /zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych/, które należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika.

06.06.2008

Interpretacja indywidualna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku ORD-IN (data wpływu xx) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu przez małżonków - jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca i jego małżonka są właścicielami nieruchomości, które każde z nich nabyło przed zawarciem związku małżeńskiego. Małżonkowie nie mają ustanowionej rozdzielczości majątkowej, ale obydwie nieruchomości stanowią ich odrębne własności. Nieruchomości są aktualnie wynajmowane i z tego tytułu każde z małżonków opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu w stosownym ze względu na miejsce zameldowania Urzędzie Skarbowym.

Wnioskodawca wskazuje, iż w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów został poinformowany, iż nieruchomości były odrębnymi własnościami przed zawarciem małżeństwa w związku z tym każdy z małżonków ma odrębny limit 8,5%. Natomiast w Urzędzie Skarbowym Warszawa Targówek Wnioskodawca uzyskał informację, że limit 8,5% małżonkowie mogą rozliczać po 50% lub 100% przez jednego z nich.

Wnioskodawca podaje również, iż od początku roku rozlicza limit 8,5% po 50%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób rozliczyć przysługujący limit 8,5%

  1. Czy ze względu na to, że dochody z tytułu najmu są wspólne możemy rozliczać na jednym druku PIT-28 pomimo tego, że rozliczamy się w dwóch różnych urzędach skarbowych w Warszawie oraz czy można te dochody połączyć tak by całość była rozliczana przez jednego z małżonków w jednym urzędzie skarbowym....
  2. Czy w przypadku gdy ulga przysługująca małżeństwu jest tylko jedna, czy można ją dowolnie podzielić np. żona 80%, mąż 20% dotyczy to kwoty 15.072 zł limit 8,5%.


Wnioskodawca w zakresie pytania pierwszego stoi na stanowisku, iż może rozliczyć dochody uzyskiwane z wynajmu obydwu nieruchomości przez jednego z małżonków podobnie jak dochody uzyskiwane ze stosunku pracy.

W zakresie pytania drugiego wnioskodawca, uważa iż zgodnie z art. 12 ust. 5 i 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przychody uzyskiwane przez małżonków z tytułu wynajmu nieruchomości mogą być opodatkowane w proporcji np. 80 % małżonka, 20% wnioskodawca.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam , co następuje:

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 6 ust 1a ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosi 8,5% przychodów, jeżeli ich wysokość w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro (przeliczonej na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP – obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy) a od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów.

W 2008 roku stawkę ryczałtu w wysokości 8,5% stosuje się gdy przychody w roku podatkowym 2008 nie przekroczą 15 072 zł.

Przy czym, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 11 ww. ustawy, w przypadku osiągania przez małżonków przychodów z tytułu umowy najmu kwota limitu przychodów w wysokości 4.000 euro dotyczy obojga małżonków.

Powyższy art. 12 ust. 11 nie odnosi się w swej treści do ustroju majątkowego obowiązującego w małżeństwie, lecz stwierdza jedynie, że w przypadku gdy małżonkowie uzyskują przychody z najmu, kwota przychodów 4 000 euro dotyczy łącznie obojga małżonków. Oznacza to, że bez względu na to czy w małżeństwie istnieje wspólność majątkowa, czy też rozdzielność majątkowa, w przypadku gdy oboje małżonkowie wybrali opodatkowanie w formie zryczałtowanej przychody z najmu łączy się dla określenia kwoty przychodów z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy.

Jednocześnie zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatkiem dochodowym małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, dochody (przychody) z najmu dzielą na dwie części i każdy z małżonków rozlicza podatek od połowy dochodu (przychodu).

Małżonkowie mogą także zdecydować, że podatek będzie rozliczany przez jednego małżonka od całości dochodów (przychodów). W takiej sytuacji małżonkowie są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego. Skutkiem złożenia takiego oświadczenia jest to, iż przez cały rok przychody (dochody) wykazuje i rozlicza tylko jeden z małżonków. Małżonkowie, którzy chcą, aby jeden z nich w sposób stały rozliczał się samodzielnie z przychodów (dochodów) z najmu, muszą takie oświadczenie składać corocznie.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w przypadku osiągania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający najem w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nie złożenia w tym terminie oświadczenia podatnik jest obowiązany do opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Złożone oświadczenie odnośnie opodatkowania całości dochodu (przychodu) przez jednego małżonka obowiązuje przez cały rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu lub orzeczenia przez sąd separacji nastąpi podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadnie drugiemu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na podatek.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy uznać, że w przypadku osiągania przez małżonków przychodów z tytułu najmu, limit 4.000 euro dotyczy łącznie obojga małżonków. Nie ma przy tym znaczenia czy przychody z najmu osiągane przez małżonków są opodatkowane przez każdego z małżonków (po połowie) czy też w całości przez jednego z nich. W przypadku rozliczania przychodów z najmu u każdego z małżonków przychód uzyskany z najmu należy opodatkować po połowie t. j. po 50 %.

Przychody te każdy z małżonków wykazuje na oddzielnych drukach PIT-28 /zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych/, które należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.