jeden procent podatku OPP


Darowizna przedsiębiorstwa.

30.11.2009

Interpretacja indywidualna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani , przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2009 r. (data wpływu 18 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny przedsiębiorstwa oraz obowiązków podatkowych ciążących na obdarowanym w sytuacji przekazania nabytego majątku w drodze darowizny na rzecz małżonka – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące dwa zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza przejąć na podstawie umowy darowizny od swojego ojca przedsiębiorstwo jako zorganizowaną całość w rozumieniu przepisów art. 551 Kodeksu cywilnego obejmujące w szczególności: oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo, własność, nieruchomości, urządzenia, materiały, towary i wyroby, środki pieniężne, licencje i zezwolenia, tajemnicę przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych w umowie darowizny zostanie wyceniona według cen rynkowych to jest według przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia. Przekazanie darowizny przedsiębiorstwa nastąpi aktem notarialnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy czynność prawna dotycząca przejęcia na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego przedsiębiorstwa jako całości od ojca Wnioskodawczyni jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn...
  2. Czy Zainteresowana jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia otrzymanej darowizny naczelnikowi urzędu skarbowego...
  3. Czy Wnioskodawczyni może przekazać darowizną nabyte przedsiębiorstwo w każdym czasie swojemu małżonkowi – czy będzie to zwolnione od spadków i darowizn...


Zdaniem Wnioskodawczyni, od 1 stycznia 2007 roku spadki i darowizny przekazywane w ramach najbliższej rodziny są zwolnione w całości od podatku od spadków i darowizn. w związku z powyższym Zainteresowana uważa, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów przejmując od ojca, przedsiębiorstwo, w formie darowizny będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie przepisów zawartych w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn. w konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie również zobowiązana do zgłoszenia ww. nabycia do naczelnika urzędu skarbowego, ponieważ darowizna przedsiębiorstwa zostanie udokumentowana aktem notarialnym (art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zainteresowana uważa również, że po uprawomocnieniu się aktu notarialnego może w każdym czasie, przekazać całe przedsiębiorstwo darowizną swojemu małżonkowi, z którym pozostaje we wspólności majątkowej, korzystając ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. u. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Art. 5 ww. ustawy stanowi, iż obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast na podstawie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Według art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9 637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do i grupy podatkowej. w myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do i grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Jednakże zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (tj. dla i grupy podatkowej 9 637 zł) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.


W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, przedmiotowe nabycie podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do i grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ww. ustawy). w myśl art. 4a ust. 4 przedmiotowej ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
  2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.


W cytowanych przepisach nie zostały wyszczególnione ani rodzaj, czy charakter darowanych składników majątku objętych zwolnieniem, ani sposób, czy czas ich użytkowania. Dla skorzystania ze zwolnienia nie ma więc znaczenia jaki majątek będzie przedmiotem darowizny, ani w jaki sposób, czy jak długo będzie wykorzystywany przez obdarowanego.

Reasumując, stwierdzić należy, że darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez ojca na rzecz córki, zawarta w formie aktu notarialnego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. w konsekwencji na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia nabycia przedmiotowej darowizny. Ponadto z uwagi na fakt, że ww. zwolnienie od podatku od spadków i darowizn ma charakter bezwarunkowy Zainteresowana w każdym czasie bez utraty zwolnienia od podatku będzie mogła przekazać nabyte przedsiębiorstwo darowizną swojemu mężowi.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.