jeden procent podatku OPP


Czy składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe opłacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z tytułu prowadzonej działalności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

17.02.2009

Interpretacja indywidualna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2009 r. (data wpływu 14.01.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z tytułu prowadzonej działalności - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rolnikiem i opłaca składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W listopadzie 2007 r. rozpoczął działalność gospodarczą i zgłosił ten fakt do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Otrzymał pismo z KRUS, z którego wynika, iż stosownie do postanowień art. 4 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3a i art. 17 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno rentowe w podwójnej wysokości.

W listopadzie 2008 r. została przeprowadzona u niego kontrola podatkowa z Urzędu Skarbowego dotycząca wyliczenia podatku dochodowego, w wyniku której Urząd zakwestionował zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie w części dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca pismem z dnia 06.02.2009 r. (data wpływu 09.02.2009 r.) sprecyzował pytanie w zakresie prawa podatkowego oraz przedstawił własne stanowisko w odniesieniu do zadanego pytania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe opłacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z tytułu prowadzonej działalności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłacone składki na ubezpieczenie KRUS w części przypadającej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ponieważ :

  1. w związku z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej jest zobowiązany opłacać składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (składki te płacone są w podwójnej wysokości ,,raz z powodu tego, że jest rolnikiem, a dwa, że ma działalność gospodarczą”),
  2. opłata w/w składek nie została wyszczególniona w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako koszty niestanowiące.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z treści tego przepisu wynika, że muszą być spełnione dwa warunki, od których uzależnione jest zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów, tj. poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu oraz wydatek nie może znajdować się na liście zawartej w art. 23 ustawy.

Zatem aby można było uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu, to pomiędzy nim a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że jego poniesienie ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością. W takim ujęciu, kosztami będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.), dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składka wynosi dwukrotność kwoty ustalonej w sposób określony w ust. 1.

Należy zauważyć, iż dodatkowa składka z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników wynika z faktu, że oprócz działalności rolniczej Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. A zatem w przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej obowiązek zapłaty dodatkowej składki nie wystąpiłby.

Biorąc po uwagę powyższe, prowadzenie działalności gospodarczej przez rolnika rodzi obowiązek zapłaty podwyższonej składki na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tym samym wydatki ponoszone z tytułu takiego ubezpieczenia pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jednocześnie wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów przez zapis art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieją zatem przesłanki, by nadwyżkę składki na ubezpieczenie społeczne rolników, opłacaną przez rolników prowadzących działalność gospodarczą uznać za wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów z tej działalności.

Wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, mając na uwadze powyższe oraz wskazane przepisy prawa podatkowego uznać należy, że opłacana dodatkowo przez Wnioskodawcę składka na ubezpieczenie społeczne do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.